Homocysteinova diagnostika

Kolposkopická diagnostika je zalo¾ená na interpretácii epiteliálnej povrchovej architektúry ako aj vaskulárneho obrazu. Skutoène nepoznateµné detaily cervikálnej epiteliálnej oblasti, ktoré èasto rozhodujú o správnej diagnóze, sú veµkosti spoèítané v frakèných èastiach milimetra a vaskulárny formát dôle¾itý v epiteliálnej vrstve má veµkos» mikrónov.

Pri kontakte s ním dokonca aj najdokonalej¹í fotoaparát, ktorý prená¹a obraz v úplne naostrenej podobe, nie je schopný vidie» také detaily. Èo je to veµmi, rôzne farby odtieòov èervenej a svetlej farby videné v prirodzenom obrázku tohto nemo¾ného prostredia urèuje správne rozpoznanie. Bohu¾iaµ, existujú nedávne úspechy, ktoré vyu¾ívajú aj najlep¹ie video správy. Obrovský obrat kolposkopického obrazu a ¹pecifické prostredie, v ktorom sme nútení zobrazi» obraz, neumo¾òujú pou¾íva» zariadenia, ktoré dobre fungujú v opaèných odvetviach medicíny. Z dôvodu nedostupnosti je pou¾itie nástrojov veµmi »a¾ké. Vo vz»ahu k tomu, dokonca veµmi starý lekár pri pou¾ívaní kolposkopu, vo veµkých príkladoch nie je nádej na vykonanie zmysluplného skúmania, musí by» tie¾ zalo¾ený na výskume a iných predpokladoch.Kolposkopy optický zásobené a tunelové videnie sú najviac preferovaným liekom na kolposkopisty, kvôli tvaru optického pozorovaní máme príle¾itos», ktorá poskytuje presné diagnostickú interpretáciu sledovanej oblasti, a na obrazovke je mo¾né sledova» obraz vysielania a pacientom alebo ¹tudent alebo trainee lekára.V súèasnej dobe efektívne, ale u¾ Kolposkopia pou¾i» na uspokojenie po¾adovaných ¹tandardov kvality aj pre svoje kancelárie, a keï mô¾e by» verejná nemocnica zakúpi» za chvíµu tisíc, a jeho vybavenia v tunelové videnie mô¾u by» vykonané v urèitej fáze vo vý¹ke oscilujúca okolo pä» tisíc. Ak je to potrebné, je mo¾né, ¾e veµmi málo peòazí, obnovenie staré, opotrebované po takomto vy¹etrovaní po¹vy a spôsob, akým fungujú ako nové. Kolposkopia s konkrétnou udalos»ou, mô¾ete získa» ako súèas» ceny by sme chceli podeli» o kúpe veµmi málo efektívny a nepresné Video Kolposkopia.