Germanske nove lekarstvo studene

Kým nový liek nebol úplne bezmocný µuïom, ktorí trpia du¹evnými chorobami. Na svadbu je vïaka ¹irokej vedeckej èinnosti aktívny spôsob lieèenia du¹evných chorôb dobrý a vedie nielen k spánkovej chorobe umo¾òujúcej resocializáciu dievèat, ale aj v jednotlivých prípadoch k úplnej lieèbe. Ako vidíte, lieèba du¹evných chorôb je dodatoèná, ak sú splnené viaceré dôle¾ité podmienky. Po prvé, je mimoriadne dôle¾ité rozpozna» defekt a vykona» lieèbu. Príli¹ dlhé oneskorenie pri konzultácii so ¹pecialistom vedie k zvý¹eniu príznakov ochorenia a jeho odstránenie bude musie» trva» dlh¹ie.

Pamätajte si, ¾e úèinky du¹evných ochorení sú zvyèajne dlhotrvajúce, tak¾e sa musíte zamera» na veµké a populárne u¾ívanie drog. Po ukonèení terapie sa musí zisti», ¾e lieky nemo¾no preru¹i» náhle, preto¾e by mohli dokonca spôsobi» recidívu. Potrebuje sa spolupráca a slu¾ba rodiny pacientov. To nielen zabezpeèuje, ¾e pacient u¾íva lieky, ale aj primerané vedomosti o chorobe a schopnos» pomôc». Ak u¾ vieme, èo sa stane poèas lieèby du¹evných ochorení, zamera» sa na samotný fenomén lieèby, keï to vyzerá a z èoho pozostáva.

Informujte lekára - nemô¾ete túto fázu preskoèi». Bez poèiatoèného rozhodnutia, ¾e by sa mohlo nieèo zla so známym myslením a energiou získa» pomoc, samotná terapia by sa neuskutoènila. Spoèiatku v¹ak bude psychoterapeut s nami hovori» len o tom, ¾e chce vedie» o prvých príznakoch ochorenia, o tom, èo verí a o jej vlastnom v¹eobecnom blaho. Rozhovor s linkou a najrýchlej¹ími priateµmi mô¾e by» tie¾ potrebný.Aktívna terapia - jej motívom je minimalizova» príznaky alebo úplnú regresiu. Mô¾e to robi» len prostredníctvom farmakologických prostriedkov (alebo takzvaných psychotropík alebo psychoterapie.Konsolidácia zlep¹enia - v poslednom období u¾ívania drog sa po uplynutí hlavných príznakov ochorenia ustúpilo. Èas» je na konci stabilizova» zlé a zabráni» opakovaniu epizódy ochorenia.Profylaxia - pou¾itie sedatív a relapsujúcich liekov. Potom by tu bola aj pomalá fáza stiahnutia psychotropných liekov.

Ako vidíte, lieèba du¹evných ochorení je èasovo nároèná a presné kroky sa re¹pektujú. Vynechanie jedného z nich mô¾e spôsobi» nebezpeènú recidívu choroby.