Genitalie kooa

Vaginálna biocenóza je diagnostická otázka, ktorá vám umo¾òuje vyhodnoti» stupeò èistoty vagíny, jej biológie, flóry a steru. Biocenózy sú mikróby, ktoré obývajú vaginálny epitel, ktorý dosahuje správne fungovanie ¾enských reprodukèných orgánov. Najdôle¾itej¹ie je udr¾anie správnej biocenózy a tlak na òu poci»ujú chirurgické zákroky, nedodr¾iavanie hygieny, hladiny hormónov, nekontrolované pou¾ívanie antibiotík a sexuálne metódy.

https://perlblue.eu/sk/Perle Bleue Visage Care Moisturise - Účinná omladzujúca liečba pre všetky príznaky starnutia pokožky!

Biocenóza po¹vy spoèíva v odobratí ¹muhy z otvoru v objekte vy¹etrenia sekrécie. Vïaka tomu je mo¾né urèi», aké mikrobiálne metódy sa vyskytujú pri rodinných výletoch a èi sa náhodne vyskytnú nejaké patogény alebo zápaly. Biocenóza sa pravdepodobne bude riadi» bez lekárskeho odporúèania. ®ena by mala vytvori» tento druh, najmä keï príznaky zápalu, ktoré vedú jej vaginálny svrbenie, výtok z po¹vy a zápal moèového traktu sa objavujú vedµa nej. V takomto roztoku mô¾e by» priebeh vaginitídy úspe¹ne kontrolovaný. Pred testovaním nemô¾ete pou¾íva» ¾iadne vaginálne lieky ani antibiotiká v akejkoµvek forme. Èlovek by mal tie¾ zastavi» sexuálny kontakt dva dni pred plánovaným vy¹etrením. Mesaèné krvácanie z mo¾ností narodenia je tie¾ dôvod, preèo nemô¾ete pristupova» k biocenóze. Ak hµadáte jednu ¹túdiu, vaginálnu biocenózu vykonáva gynekológ na gynekologickej stolièke. Tampon, tampón alebo moèový trakt sa získajú tenkým drôtom alebo tampónom. Test je bezbolestný, av¹ak pri zápalových krokoch mo¾no pou¾i» urèité nepríjemné pocity. Na¹»astie to netrvá dlho, len pár sekúnd. Drôt s vaginálnym sekrétom sa spochybòuje pod mikroskopom presne ako detekcia mo¾ných patologických mikroorganizmov. V tom èase nie je ¾iadne invazívne vy¹etrenie a mô¾ete ho nosi» a vráti» sa k va¹im individuálnym denným povinnostiam. Správny výsledok, ktorý ka¾dá ¾ena oèakáva, by mal preukáza» prítomnos» baktérií produkujúcich kyselinu. Ak sú prítomné jednotlivé baktérie a biele krvinky, hovoríme o ïal¹om ¹tádiu. Na druhej strane v tre»om stupni dochádza k slabému vývoju bakteriálnej flóry a vysokej hodnoty patologických mikroorganizmov. Vo ¹tvrtom kole v¹ak existujú huby a vaginálne tristoméry.