Finanena sprava zdru enia modelu

®eleznice v zákone o DPH od 1. januára 2015 znamenali, ¾e pokladnice boli základným prvkom, ktorý bol platformou pre zúètovanie operácií. Ale nie v¹etky ¾eny, ktoré zalo¾ili obchodnú kampaò, musia by» tak.

Prepustenie z úèelu dr¾by pokladniceRegistraèné pokladne nie sú potrebné v prípade osôb, ktorých roèné nákupy nepresahujú 20 000 PLN, zatiaµ èo povinnos» ma» registraèné pokladne sa vz»ahuje len na spoloènosti, ktoré tvrdia, ¾e predaj situácie fyzických osôb a poµnohospodárov. Súèasne spoloènosti, ktoré majú povinnos» uskutoèòova» zúètovanie s pou¾itím registraèných pokladníc, musia zaznamena» v¹etky transakcie, ku ktorým do¹lo po zakúpení pokladnice. A spoloènosti, ktoré na konci roka prekroèili pohyby vo vý¹ke 20 tisíc zlotých, by mali zaèa» zaznamenáva» príjmy pomocou pokladnice po 2 mesiacoch, poènúc dòom, keï prekroèili uvedený limit. Registraèné pokladne e¹te nemusia by» spoloènosti, ktoré poskytujú vzdelávacie, finanèné, pois»ovacie a telekomunikaèné slu¾by.Úµavu na nákup hotovostiNákup v hotovosti je náklad niekoµkých stoviek zlatých, ale podnikateµ, ktorý nakupuje na pokladnicu, ¾e kríza mô¾e vytvori» a¾ 90% z kúpnej ceny, hodnota odpoètu nesmie prekroèi» 700 zlotých. Ak chcete ma» z tohto odpoètu, podnikateµ, ktorý si kúpil pokladnicu, musí prejs» vo svojom daòovom úrade písomne informova» o vyu¾ívaní peòazí pred zaèatím to, aby sa s presným oznaèením, pokiaµ ide o vyu¾ívanie finanèných prostriedkov z ïal¹ích peòa¾ných dokumentov a osvedèení o po¾iadavkách prevádzky do záznamového zariadenia spolu s daòovým zákonom o DPH. Oslobodený od dovozného cla na nákup peòazí mô¾ete strati», ale v prípade, ¾e hotovos» nie je opravi». Spolu s predajom záznamového zariadenia akt by mali by» obsluhované aspoò raz za 25 mesiacov profesionálnych slu¾ieb.S kombinovanou pokladòou je podobná povinnos» uchováva» kópie vydaných potvrdení (na 2 roky a denných, tý¾denných a mesaèných správ (na 5 rokov od konca úètovného roka, v ktorom boli dané. Samozrejme, pokladník má za cieµ vydáva» originálne potvrdenia zákazníkom.