Fi kalny pokladnieny servisny kurz

Podµa príslovia "ka¾dá krajina je zvykom". S tým nesúhlasíte, najmä pozorovanie vianoèných tradícií na jedineèných miestach v Európe. Ako potom má do Ameriky, krajiny, ktorú tak µahko hµadajú krajania z Poµska? Nad ka¾dým USA je konglomerácia kultúr z ka¾dej oblasti Európy. V¾dy v modernej dobe sa tento stav rýchlo úplne komercializuje a slávnostná nálada a energia trávenia èasu s predvianoènými prípravami. Preto¾e sviatky v Spojených ¹tátoch amerických nemohli by» bez krásne zabalených darèekov pod farebným, vysokým vianoèným stromèekom.Predvianoèné obdobie sa otvára v Amerike po Deò vïakyvzdania (vyjde v novembrový ¹tvrtok v novembri, teda v tzv. Èiernom piatok, keï predajcovia v továrni zaèali predvánoèní predaj. Tento deò mô¾u rané vtáky pou¾íva» rôzne pový¹enie. Veµmi èasto je mo¾né, ¾e výrobky sa predávajú v skladoch takmer poloviène od 3:00 do 12:00 hod., Vianoèný stromèek a platíte veµmi skoro, je populárny kúpi» a ozdobi» ho teraz v Dark Friday. Tak jeden, keï v Poµsku, Amerièania a ma» vianoèný strom pre hlavnú výzdobu, a na to tie¾ ¹tudova» postavy farebných hviezd, snehuliakov, Santa Klause a mnoho, veµa odli¹ných. V rovnakej dobe, je tradièné, aby voòavé svieèky na stôl, zavesi» farebné vence na dvere, pozastavi» imelo pod stropom.Ako sme rýchlo napísali, dary sú v Amerike mimoriadne dôle¾ité. Nemô¾ete v¹ak len da» skupine a mu¾om, ale aj susedom, spolupracovníkom a okoloidúcim, aby ka¾dý mohol cíti» èaro súvisiacich sviatkov. Mimoriadne komunikatívny a obµúbený údajmi je vytvorenie krabíc ruène vyrobených koláèov. Na druhej strane, deti dostávajú darèeky od Santa Clausa, ktorý prichádza do èarovných saní vyu¾ívaných sobmi, zanecháva men¹ie darèeky v pono¾kách visiacich nad krbom a väè¹ích pod vianoèným stromèekom, jedol pripravený koláè a dú¹ok s mliekom a potom letí celú noc z 24 na 25 December bude môc» nav¹tívi» ka¾dý domov.Samotné Vianoce v Spojených ¹tátoch sú veµmi krátke. Kým my e¹te stále oslavujeme s rodinou 25. a 26. decembra, Amerièania sú u¾ zaneprázdnení na ïal¹í tý¾deò práce. A samozrejme, zaèínajú sa prípravy na veµké oslavy budúceho roka a Silvestra.