Elektronicka pokladnica

Príjem z registraènej pokladnice novitus lupo je pre mana¾érov i pre mu¾ov mimoriadne dôle¾itý fakt. Ide o dokonalú povinnos» vydáva» takéto doklady o predaji, títo by si s nimi mali nejaký èas vzia» potvrdenie.

flexa new

Bohu¾iaµ, väè¹ina z nás nevenuje veµkú pozornos» príjmom, ktoré v mnohých úspechoch majú vá¾ne následky. Ako dlho by sme mali uchováva» takéto výtlaèky z registraèných pokladníc aj za akých okolností mô¾u by» u¾itoèné?

V prípade podnikateµov je situácia pomerne jednoduchá. Mali by nies» kópie potvrdení po dobu 5 rokov - v prípade kontroly z daòového úradu. Preèo v¹ak takýto dokument pre klienta?Tento nízky odpad papiera v prípadoch, ktoré poskytujú ú¾asnú hodnotu. Ak poznáme platnos» potvrdenia o registrácii a vieme, ktorý z nich takýto dokument správne ulo¾i», mô¾eme získa» veµa. To platí predov¹etkým pre formu, v ktorej chceme inzerovaný tovar inzerova» alebo poskytnú» a dosta» ich peniaze. V tomto prípade nás predávajúci po¾iada, aby sme preukázali potvrdenie o potvrdenej transakcii. Kedy musíme ma» v okamihu, keï nám úètenka pomô¾e vytvori» s»a¾nos»? Ak nakupujeme potravinárske výrobky, mô¾eme s nimi nahlási» problémy a¾ 3 dni. Dlh¹ie by sme mali tieto príjmy uchováva», èo je doklad o kúpe odevu, obuvi, nábytku alebo RTV vybavenia. Zákon nám poskytuje 24 mesiacov na zistenie nezrovnalostí a na nahlasovanie s»a¾ností. Samozrejme, v prípade, ak doklad nepou¾ijeme, na¹a s»a¾nos» nebude akceptovaná. Èím vy¹¹í je poèet inzerovaných tovarov, tým dôle¾itej¹ia je strata spojená s nedostatkom dokumentu potvrdzujúceho takýto predaj.

Tak¾e si spomeòme na príjmy, ktoré nám predávajúci musí da» pri nákupe. Poïme ma» viac informácií o tom, ako tieto dokumenty skry» pohodlným spôsobom. Mô¾eme robi» obálky, v ktorých budeme organizova» príjmy v chronologickom èase, mô¾eme nakresli» ¹peciálny box na poslednom smere. Je dôle¾ité, aby bol dokument potvrdzujúci transakcie, ktoré sme vytvorili, chránený tak dlho, kým mô¾e existova» dôvod na podanie s»a¾nosti.