Efs kolenia zamestnancov

Termín obliekanie sa vyjadruje spôsobom, akým by mala by» ¹tylizácia pripravená na dané stretnutie, tj pre daný charakter diela. Pokiaµ ide o stretnutia, situácia vyzerá dos» rýchlo. Na profesionálne organizovaných pozvánkach by ste mali v¾dy dosta» informácie o tom, aké ¹aty sa od hostí oèakávajú.V dobrom vkusu a znaku úcty k vám je obleèenie, preto ak je pozvánka oznaèená, napríklad ¹aty kód na celkovú èiernu, bude zle zaobchádza», ak dominujúca èas» vá¹ho obleèenia je v inej farbe ako èierna. Ak a na pozvanie nie sme rozhodovaní o tom, aký typ hostiteµa chce, aby sme sa obliekli, je v¾dy lep¹ie pripravi» si èistý a elegantný outfit.

Nie, to znamená, ak hµadá ústnu interpretáciu obleèenia. V¹eobecne sa predpokladá, ¾e osoba, ktorá pou¾íva simultánne alebo konsekutívne tlmoèenie, by mala pou¾i» svoj vlastný odev k be¾ne prijímaným hodnotám v úradnom konaní. Hovorí, ¾e nielen jej postoj a prostriedky bytia, ale aj jej odev by mali ukáza» jej re¹pekt. V skutoènosti, pánske obleèenie, problém je pomerne jednoduchý. Výklad kódového obleèenia preto obsahuje oblek, najlep¹ie tmavé, tmavé topánky a ko¹eµu, prednostne bielu, ale tak isto je viac ako modrá a svetloru¾ová, nevyhnutne s dlhým rukávom. Zodpovedajúca väzba pre tento úèel. Zále¾itos» ¹atníka nie je príli¹ nebezpeèná, ale z iného hµadiska si ¾eny mô¾u veµa dovoli». Je potrebné a predov¹etkým si uvedomi», ¾e poµský by nemal by» vzdorujúci. Prijímanie µudí ako prekladateµov by preto malo vybavi» svoj ¹atník progresívnymi prvkami:

Sukòa - najlep¹ie tmavomodrá alebo èierna, urèite v tlmených farbách a då¾ke len niekoµko centimetrov nad kolenom,Bunda - mala by zapada» do sukne / nohavíc, ktoré sme si obliekli, ale zo v¹etkého najviac je venova» pozornos» poslednému, alebo tam je dobrý strih. Nemô¾e by» príli¹ veµký alebo príli¹ úzky. ®ijú v takzvaných bundách nad veµkos»ou, ale pripomeòme si, ¾e existuje rozdiel medzi bundou a sakom nad veµkos»ou, ktorá je príli¹ vysoká,Ko¹ele - to isté platí aj v prípade pánskej ko¹ele, prednostne bielej, modrej alebo svetloru¾ovej, \ tNohavice - v tejto profesii, rovnako ako v ka¾dej novej kancelárske veci, mô¾u ¾eny vyzera» v nohaviciach, aj keï by mali by» nohavice s strihom a oblekom,Gombíky - nie sú potrebné, ale dodávajú eleganciu. Samozrejme, ak nie sú príli¹ veµké - optimálna vý¹ka je asi 7 cm.