E k gastronomia

Bezpeènostné dosky sa oznaèujú aj ako bezpeènostná hlavica alebo membrána. Na otázku, èo je potom bezpeènostný ¹títok, je mo¾né pou¾i» odpoveï.

Úlohou bezpeènostných dosiek je presunú» príli¹ veµký tlak na normálne miesto, ktoré vzniká v dôsledku zlyhania. Zariadenia mô¾u by» u¾itoèné v nových systémoch. Zdieµajú sa navzájom v závislosti od typu in¹talácie a média. Mô¾u existova» rôzne typy, rôzne typy technologických rie¹ení, ktoré boli pou¾ité v èase implementácie. Mô¾u by» tie¾ vyrobené zo vzdialených materiálov.

Princíp trhacích kotúèov je zalo¾ený na tom, ¾e prevádzkové médium je rýchlo odstránené z poistného zariadenia prázdnym prierezom, ktorý bol vytvorený v dôsledku poru¹enia vymeniteµnej dosky.

Bezpeènostné dosky mô¾u by» prispôsobené typu in¹talácie alebo zariadenia. Vyrábajú sa spolu s po¾iadavkami klienta. Dla¾dice, ktoré zaberajú továrenské napätie, majú najväè¹iu poves». Keï tlak v nádr¾i dosiahne ohrozujúcu vý¹ku, dla¾dice sa zlomí. Vïaka tomu sa riziko zlyhania zastaví oveµa men¹ie.

Laserové odrezky sú k dispozícii na predaj, zatiaµ èo laserová technológia je zachovaná.

Je veµmi módne pou¾i» bezpeènostné dosky v kombinácii s poistnými ventilmi. V takomto systéme je doska ochranou proti korózii, neèistotám alebo po¹kodeniu ventilu, ktoré nesú na konci poveternostných podmienok.

V¹etky dosky a ventily musia spåòa» striktné bezpeènostné predpisy, ktoré sú stanovené zákonom.