Depresivna du evna choroba

V dne¹nej dobe sa o¾eni» je problém s otehotnením. Je to pravdepodobne výsledok vysokej koncentrácie toxínov v poµských jedlách. To je dôvod, preèo aplikujete potrebné testy, ktoré vás urobia súdi», alebo ste na neplodnosti, alebo máte smolu.

Ako prebieha táto otázka? Jeden by mal, samozrejme, da» vzorku jeho spermií, aby to vedel. Je dôle¾ité, aby ste ju dostali cez masturbáciu, ako aj pri be¾nom sexuálnom styku. Za miernu cenu získavame vopred ¹peciálny kondóm, ktorý nám pomô¾e da» spermie do cieµa.Èo sa stane neskôr poµskému spermií? Po uvoµnení je proces skvapalòovania. Inými slovami, konzistencia sa mení z polotuhej látky na kvapalinu. Zvyèajne je to takmer desa» minút. Nemalo by trva» dlh¹ie ako hodinu. Ak sa to naozaj stane, dôjde k vytváraniu s vá¾nymi zdravotnými problémami. Sperma by mala by» udr¾iavaná na teplote podobnej telesnej teplote alebo pribli¾ne tridsa»¹es» stupòov Celzia.Po úplnom skvapalnení sa urèí objem spermií a koncentrácia vodíkových iónov. Okrem toho kontrolujeme viskozitu prenosom spermií z kontajnera do iného. To by malo by» trochu dobré z viskozity vody.Posledným parametrom je úplný vzhµad vzorky. Semeno po skvapalnení by malo vyzera» ¹edo, belavé a pou¾íva» jednotnú konzistenciu.V rámci výskumného projektu stojí za to ¹pecializované centrum - ¹túdia plodnosti Krakov. Aj v iných veµkých mestách je pomerne nekoneèný poèet bodov, kde sa na¹e spermie majú testova» z hµadiska hypotetickej neplodnosti ich platiteµa. Myslím si, ¾e nemá zmysel odlo¾i» ho a je rozumné vytvori» záruku, ako kona» v ka¾dodennej neistote.