Depresie a lekarskej vynimky

Depresia má veµký vplyv na vá¹ ¹port a vnútorný stav. Prostredníctvom neho sa cítime pokojní a letargický, pri vá¾nych problémoch s spánkom sa nemô¾eme sústredi», stratíme na¹e záujmy. Navy¹e mô¾u by» problémy s motorickou koordináciou, boles»ami horných a chrbtových svalov a tie¾ s inými somatickými chorobami, ktoré sú veµmi dôle¾ité v úèinkoch. Nie je pochýb o tom, ¾e neo¹etrená depresia, ktorá významne ovplyvòuje va¹e ïal¹ie zdravie a dokonca aj ¾ivot, tak¾e je najlep¹ie teraz v období pozorovania prvých symptómov depresie hlási» psychiatra a prija» nevyhnutnú lieèbu. Doba lieèby, ktorá sa konèí zlep¹ením psychofyzického stavu a lieèbou depresívnych stavov, mô¾e trva» niekoµko mesiacov a¾ niekoµko rokov. Závisí to od stavu, v ktorom sme hlásili lekárovi, asimiláciu liekov a spôsob, akým nás ovplyvòujú, a na¹u ochotu odís» z infekcie a zaèa» s novou, normálnej¹ou bytos»ou. Inými slovami - nielen psychotropné lieky majú nápad na svoju vlastnú depresiu. Mô¾eme s òou bojova».Samozrejme, je to veµa záva¾ných vecí vzhµadom na skutoènos», ¾e v prakticky ¾iadnej oblasti ¾ivota sa necítia rados», nedoká¾eme robi» ¾iadnu prácu a na¹e v¹eobecné blaho je úplne ïaleko od ideálu. Na druhej strane, pri pôsobení depresie, naozaj neexistujú ¾iadne veµké, vzne¹ené ciele, ale pred vás a hlavne naplnenie malých aktivít, ktorých ¹»astný koniec výrazne zvý¹i ¾ivot ná¹ho die»a»a. Je zrejmé, ¾e keï sme v stave vá¾nej depresie, máme problémy vidie» nieèo, èo nám nielen¾e prinesie pote¹enie, ale mô¾eme by» v dobrom stave. A je drahé zaèa» s malým gestom, ako je obklopenie µuïmi, o ktorých sa cítime skvelo. Samozrejme, nie je to prvý deò lieèby na veµkej, bohato opitovanej strane. V¹etko, èo potrebujete, je krátke stretnutie s va¹ou osobou, va¹ím partnerom a rodinným príslu¹níkom. Sna¾te sa da» si malé pote¹enie, ktoré sú oddaní tomu, ¾e sú zdraví zdravými µuïmi slabí - máte radi zvieratá? Kúpi», ak je to dodatoèné, samozrejme, maèka, pes alebo ¹kreèok. Chýba vám sladkosti? Èokoláda urèite zlep¹í vá¹ strih (a urèite zvý¹i hladinu endorfínov v mysli, ktorá platí za ¹»astie.V skutoènosti by bolo súèasne, keby ste sa starali o pravidelné pohyby a len malú finanènú námahu v dne¹nom systéme. Optimálnym liekom je ís» do parku a aspoò 10 minút cvièení, ktoré navy¹e zvý¹ia hladinu adrenalínu a prebudia lenivú myseµ. Pokúste sa spomenú» na èinnosti, v ktorých ste boli jemní a potom sa postupne vrá»te k nim. Samozrejme, nikto nepotrebuje, aby ste zaèali maratón alebo fotografoval, ktorý získal sú»a¾ Word Press Photo. Nevytvárajte veµké ciele, nestavte na men¹ie úlohy, ako je èítanie zaujímavých kníh alebo ¹atka na pletenie. Nezabudnite, ¾e nie ste jediní. ¥udia, ktorí chcú, aby ste vo va¹om zdraví a takmer nechali chorobu, vás obklopujú. Ale nikto nebude môc» èíta» va¹e my¹lienky, tak¾e neèakajte, ¾e o tom èlovek, ktorému ste nevyznali chorobu, ich pochopí. Uká¾te sa, aby ste sa rozprávali rýchlo a pou¾ite pomoc, ktorú vám ponúkajú. Odstúpenie od depresie s va¹ou silou je pravdepodobne »a¾ké. Koniec koncov, bude nesprávne umiestòova» vieru len do danej farmakológie. Je pravda, ¾e je potrebné vylieèi» akékoµvek príznaky depresie, ale celý proces sa bude pohybova» rýchlej¹ie a µah¹ie, keï sa osoba rozhodne, ¾e sa naozaj chce zotavi».