Daoove registraene pokladne na predaj

Kolega z firmy priateµa varuje, ¾e jeho pou¾itá pokladòa je v správnej existencii a predáva pokladnièný predaj za èas» ceny? Nechcem vyu¾i» zrejmé úspory. Ak chcete zakúpi» po¹tovú schránku, ktorá bola pou¾itá, musíme prida» náklady na výmenu fiskálnej pamäte a èas strávený na uspokojenie v USA. A nebudeme môc» po¾iada» o pomoc na nákup, ktorý je a¾ 90%!

Motion FreeMotion Free Najlepší balzam pre vaše kĺby a svaly

Je zvykom, ¾e tvárou v tvár novým nákladom hµadáme spôsoby, ako u¹etri» peniaze a dosiahnu» veµmi úspe¹nú transakciu. Na¹a spoloènos» sa rodí a predávame veµa vecí alebo slu¾ieb maloobchodným spotrebiteµom. V urèitom èase je potrebné zakúpi» a zaregistrova» pokladnicu. Náklady na toto jedlo nás mô¾e trochu vydesi», èo nás vedie k hµadaniu lacnej¹ích rie¹ení so základnou stopou. Kolega z okolia nám dáva, ¾e jeho cícená pokladòa je dokonale hladká a mô¾eme ju preda» za malú cenu? Alebo mo¾no prídu k pou¾ívaným pokladniam na on-line aukciách? Takéto návrhy sú veµmi lákavé. Predtým, ako sa rozhodneme kúpi» pou¾itú pokladnicu, vypoèítajte v¹etky ¹ance a zamyslite sa nad tým, alebo sa takáto alternatíva vyplatí.

Lacnej¹ie a e¹te drah¹ieV prvom rade musíme vedie», ¾e pou¾itý finanèný pokladnièný fond bol napísaný v názve financií na jeho vlastnej jednotke. Podµa súèasných nariadení nemô¾eme v na¹ej spoloènosti prevzia» takúto menu. Ak som to vytvoril, urobili fi¹kálny priestupok. Okrem toho, vzhµadom na ustanovenia nemô¾eme kúpi» zariadenie priamo od kolegu - v takejto dohode treba sprostredkova» slu¾by výrobcu jednotky. Fiskálna pokladòa, ktorú pou¾ívajú µudia, musí by» posledným pou¾ívateµom zaregistrovaná. Spolu so zariadením musí predávajúci predlo¾i» daòovému úradu správu, v na¹om prípade nemô¾eme s na¹ou pokladòou niè robi». Iba po predlo¾ení príslu¹ných dokumentov sa servisný technik výrobcu mô¾e postara» o výmenu fi¹kálneho modulu a stlaèi» èiastku na jednotlivú èas».

Preto, pre ná¹ prvý pokladnièný kúpi» od autorizovaných predajcov. Takéto miesta ako krakovské pokladnice poskytujú nielen veµký výber fi¹kálnych zariadení, ale aj servisné slu¾by.