Chyba pokladnice 484

Aby obchod získal dobré peniaze, mal by nielen ponúka» celý výber polo¾iek a hµada» správne miesto, ale aj efektívne fungova». Výpadky v umení alebo veµké fronty na desiatky metrov mô¾u úèinne odradi» zákazníka, ktorý sa aj napriek tomu, ¾e sa rozhodne nakupova» naraz, ho obèas prekoná.

Mnohé faktory prispievajú k bezproblémovej prevádzke obchodu: profesionálni a spolupracovníci, distribúcia tovaru, èistota a systém, efektívna a funkèná pokladòa a prakticky nekoneèné mno¾stvo detailov. Tak¾e ak chceme, aby ná¹ obchod dosiahol najvy¹¹ie mo¾né výsledky, je potrebné venova» pozornos» týmto detailom. Obchodné pokladne by mali by» charakterizované jednoduchou slu¾bou, aby hos» mohol existova» v èase, ako rýchlo a samozrejme slú¾ia zákazníkovi.Zamestnanci by mali by» ¹kolení od samého zaèiatku, namiesto toho, aby ich hádzali do vzdialenej vody oèakávajúc, ¾e to ¾ivot urobí pre nás. Treba ich tie¾ zvá¾i» subjektívne, aby sa mohli identifikova» s pracoviskom. Nedostatok tejto identifikácie mô¾e spôsobi» situáciu, ¾e ak ich necháme z ich pohµadu, prestane pracova» podµa oèakávania. Napriek tomu je osobný výber dôle¾itý: stojí za to zamestna» zamestnancov, ktorí personalizujú charterologicky. Niè neovplyvòuje fungovanie znaèky tak zle ako konflikty posádky. Nezabudnite ¹koli» zamestnanca v pokladnici.Police s èlánkom vinným ¾ivých samozrejme distribuovaná zákazníkom pohybujúce sa medzi nimi mohol voµne prechádza», a ¾e fronty nie je ochrnutý prevádzku. Celá oblas» obchodu by mali by» aj realizované v prostriedku pozorovaní èloveka - kráde¾e bohu¾iaµ e¹te dia» v Poµsku veµmi èasto, a to aj monitoring nemusí v¾dy pomôc», av dôsledku toho nemô¾eme poprie» klientom bi» predajòu napr Vo mikina s kapucòou schopní identifikova» zlodeja .. Poïme tie¾ nie opusti» pokladòu bez nieèí starostlivos». Pre udr¾anie pokladnièné by mal v¾dy by» v¾dy jedna ¾ena.Byt je v záujme zákazky mimoriadne dôle¾itý. Je to neprijateµná situácia, v ktorej sa v obchode nachádza nepochopenie, nikto nevie, kde je, je prach na regáloch a na podlahe a vôòa vnútri je »a¾ké pova¾ova» za príjemnú. Pamätajte, ¾e v pokladniènej stanici boli zvyèajne nízke mince, aby ste mohli zákazníkovi poskytnú» zvy¹ok a sledova» stav roll, na ktorom sú úètované úèty.Ka¾dý majiteµ obchodu by si mal by» vedomý toho posledného, preto¾e v¹etky vy¹¹ie uvedené otázky ovplyvòujú finanèné úspechy. Silná a funkèná pokladòa potom nie v¹etko - obchod, aby fungoval dobre, bude vy¾adova» a kona».