Centralny vysavae a alergia

Mnohí z nás bojujú s rozptýleným stopovým prachom, ktorý stojí na mieste èistenia a nesie s nimi látky, ktoré èasto spôsobujú veµmi drá¾divé príznaky alergie. Zaobchádzanie s darom, ktoré ¾ijú pokojnej¹ie, ako si myslíme. In¹talácia 100% vysávaèov umo¾òuje zbavi» sa neèistôt a mikroorganizmov mimo budovu, bez hluku aj pohodlne ïaleko.

Centrálny vákuový systém kanálov, ktoré dáta sú trvalo v budove a sú »a¾ké pre vypú¹»anie odpadu do centrálnej hlavice vlo¾ené v suteréne, technickej miestnosti alebo v gará¾i. Èistiaca tryska a hadica sú pripojené k odsávacím centrám, ktoré sú umiestnené v zariadení. Keï je hadica pripojená k stredu, centrálna jednotka sa automaticky zatvorí. Nasávaný vzduch po oddelení prachu sa vypú¹»a mimo budovy a odpadky sa mô¾u vyprázdòova» len raz za niekoµko mesiacov. Preèo je prvý vysávaè tak funkèný a vhodnej¹í ako obyèajný vysávaè? Centrálne vákuum je súèasná, inteligentná domáca technológia, ktorá zvy¹uje hodnotu ná¹ho pozemku a je ¾ivotnou úrovòou. Niè moc efektívne filtruje vzduch v zámku tie¾ rozptýlené nezanecháva ¾iadne stopy prachu, ktorý je veµmi príjemný výstup, a to najmä pre alergikov, preto¾e na rozdiel od tradiènej vysávaèa. Vzduch z vysávaèa, ktorý zahàòa alergény a vírusy, je vyèerpaná von z budovy, upratovanie s vysávaèom, je dôle¾ité, rýchlej¹í, µah¹í a u¾¹í. Výhodou je, ¾e umiestnením prvej jednotky na útulné miesto výrazne zní¾ime hluk poèas èistenia. Absenciou napájacieho kábla nemusí vies» ho, rovnako ako pre be¾ného vysávaèa, celá in¹talácia, èo vedie prach je skryté v stenách a elegantný a flexibilná hadica nám umo¾òuje oslovi» aj tie najvzdialenej¹ie kúty bez nutnosti »aha» po vysávaèom. Bez ohµadu na filtri pou¾itého sacia sila vysávaèa je statický a nemá obmedzi» rozsah plnenia nádr¾e, samozrejme, ak to je plochá v bývalom vysávaèa.